Chia sẻ mạng xã hội
Tìm kiếm sản phẩm
Download
Quảng cáo
Tổng lượt truy cập
  •   Đang truy cập 3
 
  •   Tổng lượt truy cập 1,535,268

Hướng dẫn cấu hình chi tiết để NAS Terastation (TS-TGL) nhận hdd lớn hơn 500GB

Thứ bảy - 22/08/2015 13:59

Hướng dẫn cấu hình chi tiết để NAS Terastation (TS-TGL) nhận hdd lớn hơn 500GB

Hướng dẫn cấu hình chi tiết để NAS Terastation (TS-TGL) nhận hdd lớn hơn 500GB

Hướng dẫn cấu hình chi tiết để NAS Terastation (TS-TGL) nhận hdd lớn hơn 500GB

   hình dáng của 4 hdd 1,5TB = Full 6TB:Chuẩn bị:

• Cắm trực tiếp TS với máy tính, đặt IP máy tính 192.168.11.10 (khác IP mặc định 192.168.11.150 của TS là được). Từ máy tính vào Start / run, gõping 192.168.11.150 đảm bảo reply OK.

• Nạp firmware TS-TGL_Fw1.12, nạp xong truy cập vào TS qua Web-base thử, đảm bảo OK. Tắt Web-base.

• Tắt Firewall (tường lửa) trên windows, tắt hết tưởng lửa của các chương trình chống virus, tắt luôn các chương trình chống virus và các chương trình đang chạy nền khác.

• Từ máy tính, vào Start/run gõ cmd → Enter.

• Tại dấu nhắc C:Documents and Settings... gõ telnet 192.168.11.150 → Enter, sẽ xuất hiện như sau: 
• Khi TS hiện dấu nhắc Login, gõ myroot → Enter, password để trống → Enter.

• Nếu thành công sẽ hiện lên dấu nhắc tương tự như root@xxx:~#, gõ df → Enter để xem bảng các hdd đang có trong TS. Chú ý mấy chữ cuối dòng, nếu có 4 hdd thì sẽ có disk1, disk2, disk3, disk4. Đó là thứ tự các hdd đang có trong TS.

• Lần lượt làm từng hdd theo các bước như sau:

I. Làm disk1 đầu tiên, các bước như sau:

1) Tại dấu nhắc root@xxx:~#

gõ umount /mnt/disk1 → Enter (nhớ có khoảng trắng trước dấu / đầu tiên trong lệnh linux)
gõ mfdisk –c /dev/sda → Enter sẽ xuất hiện dấu nhắc Command (m for help):

2) Xóa tạm 2 partition 3 và 4 của disk1:

Tại dấu nhắc Command (m for help): 
gõ d → Enter
gõ 3 → Enter
gõ d → Enter
gõ 4 → Enter 

3) Tạo lại 2 partition 3 và 4 cho disk1:

Tại dấu nhắc Command (m for help): 
gõ n → Enter
gõ p → Enter
gõ 3 → Enter 
Dòng đầu Start position, để nguyên → Enter 
Dòng hai, để ý con số đề nghị cuối cùng, ví dụ: 182401 thì gõ 182400 (trừ đi 1) → Enter.

Gõ tiếp n → Enter
gõ p → Enter 
gõ 4 → Enter 
→ Enter tiếp (chấp nhận giá trị mặc định)

4) Đổi loại partition (type)

gõ t → Enter 
gõ 1 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 3 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 4 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 2 → Enter 
gõ 82 → Enter 

5) Kiểm tra lại bảng partition của disk1:

gõ p → Enter (đảm bảo xuất hiện bảng partition của disk1 được chia làm 4 partitions sda1, sda2, sda3, sda4 như hình) 
6) Lưu cấu hình cho disk1:

gõ w → Enter.

7) Format cho disk1: Lưu ý: chỉ cần format partition 3 (sda3)

gõ mkfs.xfs -f /dev/sda3 → Enter 

- Đợi format xong, trở lại dấu nhắc root@xxx:~#, thì tiếp tục làm lại từ bước 1 đến bước 7 cho disk2 (nếu có).

- Nếu không có disk2, tức là TS chỉ có 1 hdd, tắt màn hình dòng lệnh command đi, khởi động lại TS bằng cách nhấn nút nguồn tắt rồi bật lại, hoặc vào Web-base lại, chọn Restart, tắt Web-base.

- Sau khi khởi động lại TS, vào lại Web-base, format disk1 lại 1 lần nữa TS sẽ nhận đủ dung lượng.

II. Làm disk2: làm lại các bước 1 đến 7, chỉ khác là disk2 và các partitions làsdb. Cụ thể như sau:

1) Tại dấu nhắc root@xxx:~#

gõ umount /mnt/disk2 → Enter (nhớ có quảng trắng trước dấu / đầu tiên trong lệnh linux)

gõ mfdisk –c /dev/sdb → Enter sẽ xuất hiện dấu nhắc Command (m for help):

2) Xóa tạm 2 partition 3 và 4 của disk2:

Tại dấu nhắc Command (m for help): 

gõ d → Enter
gõ 3 → Enter
gõ d → Enter
gõ 4 → Enter 

3) Tạo lại 2 partition 3 và 4 cho disk2:

Tại dấu nhắc Command (m for help): 
gõ n → Enter
gõ p → Enter
gõ 3 → Enter 
Dòng đầu Start position, để nguyên → Enter 
Dòng hai, để ý con số đề nghị cuối cùng, ví dụ: 182401 thì gõ 182400 (trừ đi 1) → Enter.

Gõ tiếp n → Enter
gõ p → Enter 
gõ 4 → Enter 
→ Enter tiếp (chấp nhận giá trị mặc định)

4) Đổi loại partition (type)

gõ t → Enter 
gõ 1 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 3 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 4 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 2 → Enter 
gõ 82 → Enter 

5) Kiểm tra lại bảng partition của disk2:

gõ p → Enter (đảm bảo xuất hiện bảng partition của disk2 được chia làm 4 partitions như hình, nhưng không phải là sda..., mà là sdb1, sdb2, sdb3, sdb4
6) Lưu cấu hình cho disk2:

gõ w → Enter.

7) Format cho disk2: Lưu ý: chỉ cần format partition 3 (sdb3)

gõ mkfs.xfs -f /dev/sdb3 → Enter 

- Đợi format xong, trở lại dấu nhắc root@xxx:~#, thì tiếp tục làm lại từ bước 1 đến bước 7 cho disk3 (nếu có).

- Nếu không có disk3, tức là TS chỉ có 2 hdd, tắt màn hình dòng lệnh command đi, khởi động lại TS bằng cách nhấn nút nguồn tắt rồi bật lại, hoặc vào Web-base lại, chọn Restart, tắt Web-base.

- Sau khi khởi động lại TS, vào lại Web-base, format disk1 và disk2 lại 1 lần nữa TS sẽ nhận đủ dung lượng.

III. Làm disk3: làm lại các bước 1 đến 7, chỉ khác là disk3 và các partitions là sdc. Cụ thể như sau:

1) Tại dấu nhắc root@xxx:~#

gõ umount /mnt/disk3 → Enter (nhớ có quảng trắng trước dấu / đầu tiên trong lệnh linux)
gõ mfdisk –c /dev/sdc → Enter sẽ xuất hiện dấu nhắc Command (m for help):

2) Xóa tạm 2 partition 3 và 4 của disk3:

Tại dấu nhắc Command (m for help): 
gõ d → Enter
gõ 3 → Enter
gõ d → Enter
gõ 4 → Enter 

3) Tạo lại 2 partition 3 và 4 cho disk3:

Tại dấu nhắc Command (m for help): 
gõ n → Enter
gõ p → Enter
gõ 3 → Enter 
Dòng đầu Start position, để nguyên → Enter 
Dòng hai, để ý con số đề nghị cuối cùng, ví dụ: 182401 thì gõ 182400 (trừ đi 1) → Enter.

Gõ tiếp n → Enter
gõ p → Enter 
gõ 4 → Enter 
→ Enter tiếp (chấp nhận giá trị mặc định)

4) Đổi loại partition (type)

gõ t → Enter 
gõ 1 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 3 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 4 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 2 → Enter 
gõ 82 → Enter 

5) Kiểm tra lại bảng partition của disk3:

gõ p → Enter (đảm bảo xuất hiện bảng partition của disk3 được chia làm 4 partitions như hình, nhưng không phải là sda..., mà là sdc1, sdc2, sdc3, sdc4
6) Lưu cấu hình cho disk3:

gõ w → Enter.

7) Format cho disk3: Lưu ý: chỉ cần format partition 3 (sdc3)

gõ mkfs.xfs -f /dev/sdc3 → Enter 

- Đợi format xong, trở lại dấu nhắc root@xxx:~#, thì tiếp tục làm lại từ bước 1 đến bước 7 cho disk4 (nếu có).

- Nếu không có disk4, tức là TS chỉ có 3 hdd, tắt màn hình dòng lệnh command đi, khởi động lại TS bằng cách nhấn nút nguồn tắt rồi bật lại, hoặc vào Web-base lại, chọn Restart, tắt Web-base.

- Sau khi khởi động lại TS, vào lại Web-base, format disk1, disk2 và disk3lại 1 lần nữa TS sẽ nhận đủ dung lượng.

IV. Làm disk4: làm lại các bước 1 đến 7, chỉ khác là disk4 và các partitions là sdd. Cụ thể như sau:

1) Tại dấu nhắc root@xxx:~#

gõ umount /mnt/disk4 → Enter (nhớ có quảng trắng trước dấu / đầu tiên trong lệnh linux)
gõ mfdisk –c /dev/sdd → Enter sẽ xuất hiện dấu nhắc Command (m for help):

2) Xóa tạm 2 partition 3 và 4 của disk4:

Tại dấu nhắc Command (m for help): 
gõ d → Enter
gõ 3 → Enter
gõ d → Enter
gõ 4 → Enter 

3) Tạo lại 2 partition 3 và 4 cho disk4:

Tại dấu nhắc Command (m for help): 
gõ n → Enter
gõ p → Enter
gõ 3 → Enter 
Dòng đầu Start position, để nguyên → Enter 
Dòng hai, để ý con số đề nghị cuối cùng, ví dụ: 182401 thì gõ 182400 (trừ đi 1) → Enter.

Gõ tiếp n → Enter
gõ p → Enter 
gõ 4 → Enter 
→ Enter tiếp (chấp nhận giá trị mặc định)

4) Đổi loại partition (type)

gõ t → Enter 
gõ 1 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 3 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 4 → Enter 
gõ fd → Enter 

gõ t → Enter 
gõ 2 → Enter 
gõ 82 → Enter 

5) Kiểm tra lại bảng partition của disk4:

gõ p → Enter (đảm bảo xuất hiện bảng partition của disk4 được chia làm 4 partitions như hình, nhưng không phải là sda..., mà là sdd1, sdd2, sdd3, sdd4
6) Lưu cấu hình cho disk4:

gõ w → Enter.

7) Format cho disk4: Lưu ý: chỉ cần format partition 3 (sdd3)

gõ mkfs.xfs -f /dev/sdd3 → Enter 

- Đợi format xong, trở lại dấu nhắc root@xxx:~#, tắt màn hình command đi.

- Khởi động lại TS bằng cách nhấn nút nguồn tắt rồi bật lại, hoặc vào Web-base lại, chọn Restart, tắt Web-base.

- Sau khi khởi động lại TS, vào lại Web-base, format disk1, disk2, disk3 và disk4 lại 1 lần nữa TS sẽ nhận đủ dung lượng.

Tác giả bài viết: Hàng Nhật Bản


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn